นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ

ข้อกําหนดและเงื่อนไข – โบนัสเงินฝาก 25%

ข้อกําหนดและเงื่อนไข – โบนัสเงินฝาก 25%

ข้อกําหนดและเงื่อนไข – โบนัสเงินฝาก 25%

1. ข้อกําหนดทั่วไป

1.1 เงื่อนไขโบนัสเงินฝาก 25% เป็นไปตามที่บริษัทกําหนดภายใต้เอกสารฉบับนี้

1.2 โบนัสเงินฝาก 25% จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้ซึ่งแตกต่างกับโบนัสเปิดบัญชี $30 โดยเงื่อนไข ของโบนัสเงินฝาก 25% ให้ยึดเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก

1.3 การได้รับโบนัสเงินฝาก 25% ต้องทําการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย

1.4 โบนัสเงินฝาก 25% สามารถรับได้สูงสุด $3,000 ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน

1.5 โบนัสเงินฝาก 25% ไม่สามารถถอนออกมาในรูปแบบเดียวกับเงิน Balance ได้

1.6 โบนัสเงินฝาก 25% สามารถใช้ในการเทรดและสามารถถอนกําไรออกมาได้ภายใต้ “เงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่น”

1.7 ทางบริษัทขอสงวนสทธิ์การงดให้โบนัสเงินฝาก 25% ดังต่อไปนี้

  • 1.7.1 ผู้ที่ไม่ได้ทําการยืนยันตัวตนกับบริษัท
  • 1.7.2 ผู้ที่ยืนยันตัวตนแต่การยืนยันดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่บริษัทกําหนด
  • 1.7.3 ผู้ที่รับโปรโมชั่นดังกล่าวจนครบ
  • 1.7.4 ผู้ที่นําข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้ในการเปิดบัญชและยืนยันตัวตน
  • 1.7.5 ผู้ใช้งานดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามหลักการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด รวมไปถึงผู้ใช้งานที่อาจจะก่อความเสียหายแก่บริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร

2. เงื่อนไขการใชงานโปรโมชั่น

2.1 โบนัสเงินฝาก 25% สามารถใช้ในการเทรดได้ตามปกติ

2.2 โบนัสเงินฝาก 25% สามารถใชร่วมกับโบนัส เปิดบัญชี $30 และเงินฝาก Balance ได้ตามปกติ

2.3 โบนัสเงินฝาก 25% เมื่อมีการถอนเงิน Balance ออกจากบัญชี ในกรณีที่ มียอด Balance มากกว่า Credit ยอดเงินโบนัสจะถูกถอนออกไปในจํานวนที่เท่ากับกับเงินที่ถอนออกไป

2.4 โบนัสเงินฝาก 25% เมื่อมีการถอนเงิน Balance ออกจากบัญชี ในกรณีที่มียอด Credit มากกว่า Balance ยอดเงินโบนัสจะถูกถอนออกไปในอัตราสวน 1:1 กับเงินที่ถอนออกไป


3. คําเตือนเรื่องความเสี่ยง

3.1 ผู้ใช้งานควรพิจารณาการเทรดอย่างถี่ถ้วนแม้ว่าจะมีเงินโบนัสเป็นตัวช่วยในการออกออเดอร์

3.2 ผู้ใช้งานทราบดีถึงความเสี่ยงในการเทรดในตลาด CFDs แม้ว่าจะมีเงินโบนัสช่วยในการออกออเดอร์ ผู้ใช้งานควรเทรดด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความไม่รอบคอบของผู้ใช้งาน


4. เงื่อนไขการมีสทธิ์

4.1 ข้อเสนอนี้มีให้สําหรับ IUX MARKETS ตามข้อกําหนดและนโยบายทางธุรกิจอื่น ๆ โดยปราศจากอคติ ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติสําหรับข้อเสนอ “ลูกค้าที่มีสทธิ์” ตามที่ระบุไว้ในส่วนต่อไป นี้ต่อจากนี้

4.2 “โครงการโบนัสการซื้อขาย” อาจมีให้โดย IUX MARKETS เป็นครั้งคราวให้กับลูกค้าที่เปิดการซื้อขายจริง บัญชี กับ IUX MARKETS ในกรณีที่มีการอ้างถึงลูกค้าดัง กล่าวใน IUX MARKETS ผ่านเว็บไซต์เฉพาะและ / หรือเว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์กในบริบทของโปรโมชั่นเฉพาะบางอย่าง และ / หรือแบบสํารวจที่ IUX MARKETS อาจดําเนินการอยู่ เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์เฉพาะ และ / หรือเว็บไซต์เครือข่าย สังคม

4.3 IUX MARKETS เสนอ “โครงการโบนัสการซื้อขาย” ให้กับลูกค้า และ / หรือประเทศใด ๆ ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล/ พื้นที่ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและตราบเท่าที่ IUX MARKETS เห็นว่าจะจัดหาให้

4.4 เฉพาะบุคคลที่สามารถสร้างสญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ตนพํานักเท่านั้น เข้าร่วมใน “โครงการโบนัสการซื้อขาย” โดยไม่ จํากัด เฉพาะสงที่กล่าวมาข้างต้น การมีส่วนร่วมใน “สิทธิประโยชน์การซื้อขายไม่อนุญาตให้ใช้โครงการ สาหรับบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี หรือ อายุตํ่ากว่าตามที่กฎหมายในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ “ผู้เยาว์” หากคุณเป็นผู้เยาว์คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมใน “โครงการสทธิประโยชน์การซื้อขาย”

4.5 ห้ามการมีสวนร่วมของ “ตัวกลาง / บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ใน “โครงการโบนัสการซอขาย” หากมี การลงทะเบียน และ / หรือข้อมูลการซื้อขายของผู้เข้าร่วมใน “โครงการโบนัสการซื้อขาย” สอดคล้องกับการ ลงทะเบียนและ / หรือข้อมูลการซื้อขายรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงที่อยู่ IP ของผู้เข้าร่วมรายอื่นใน “โบนัสการ
ซื้อขาย Scheme” IUX MARKETS ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าการจับคู่นี้ เป็นเหตุผลในการตัดสิทธิ์ ทันที สําหรับวัตถุประสงค์ในที่นี้คือคําว่า “ตัวกลาง / บุคคล ที่เกี่ยวข้อง” เมื่อใช้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่า นี้เว้นแต่ บริบทอื่นกําหนดให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมใด ๆ ใน “โครงการโบนัสการซื้อขายรวมถึงโดยไม่จํากัด” :

  • ก. ) สมาชิกในครอบครัวเช่นพี่ชาย น้องสาว คู่สมรส บรรพบุรุษผู้สืบเชื้อสายและหลักประกัน ลูกหลาน
  • ข. ) บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสวนร่วมใน “โครงการโบนัสการซื้อขาย” ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านตัวกลางควบคุมหรือใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านอย่างน้อยหนึ่งราย ตัวกลางถูกควบคุมโดยหรือ อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ ผู้เข้าร่วมใน “การซื้อขายโครงการโบนัส”, สําหรับวัตถุประสงค์ของคําจา กัดความนี้คําว่า “การควบคุม” (รวมถึงด้วยความสัมพันธ์ ความหมายคําว่า “ควบคุมโดย” และ “ภายใต้การ ควบคุมร่วมกัน” ตามที่ใช้กับข้อใด ๆ ผู้เข้าร่วมใน “โครงการโบนัสการซื้อขาย” จะหมายถึงการครอบครองไม่ ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมผ่านตัวกลางหนึ่งหรือหลายคนที่มีอํานาจในการกําหนดทิศทางหรือกําหนดทิศทางของนโยบายการจัดการของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะผ่านการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใน การออก เสียงหรืออื่น ๆ

4.6 ในทํานองเดียวกันบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับ IUX MARKETS และ / หรือกับเว็บไซต์เฉพาะและ/ หรือเว็บไซต์โซเชยลเน็ตเวิร์กที่ IUX MARKETS อาจใช้งานโปรโมชั่นเฉพาะบางรายการการแข่งขันเป็นครั้งคราว และ/ หรือแบบสํารวจในบริบทที่มีการเสนอ “โครงการโบนัสการซื้อขาย” จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในข้อเสนอ